Професійні компетенції освітян

Одним з напрямків сучасних досліджень у психології праці та управління персоналом є компетентність, кваліфікованість працівників. Професійні компетенції - це коло професійних питань, в яких добре орієнтується так. В даний час найбільш затребуваними в суспільстві вважаються працівники з глибокими професійними та особистісними якостями. Ситуації в сучасному світі висувають вимоги не до конкретних знань, а до кваліфікації, грамотності людей.


У повсякденному вжитку, поряд з терміном "компетенція", використовуються поняття "кваліфікація", "професійні компетенції". Провівши аналіз змісту даних визначень, можна зробити висновок про те, що вони відрізняються за обсягом, складом, структурою. Найбільш прийнятним вважається таке трактування змісту слова "компетенція":


- система знань у дії;

- особистісні якості та властивості;

- інтегрованість ЗУНів, що забезпечують професійну діяльність;

вміння на практиці реалізувати свій потенціал для діяльності в професійній сфері і усвідомлювати відповідальність за його результат, необхідність вдосконалюватися в роботі.

Розглядаючи професійні компетенції педагога, виділяють такі компоненти:


- мотиваційно-вольовий, що включає в себе цінності, бажання працювати з дітьми, мотивацію до пізнання нових форм і методів роботи;

- функціональний, що характеризується наявністю знань і умінь, володінням педагогічними технологіями;

- комунікативний - вміння спілкуватися, взаємодіяти, чітко і ясно доносити думку до учнів або вихованців, володіння навичками ділового спілкування;

- рефлексивний - вміння аналізувати результати своєї роботи для визначення потенціалу професійного та особистісного зростання, різного роду досягнень.

Формування професійних компетенцій - це основа професійних якостей особистості, які носять інтегративний характер, розглядаються в сукупності; їх передумови формуються вже на стадії професійного навчання у вищому або середньо-спеціальному навчальному закладі. Проходження курсової перепідготовки на курсах підвищення кваліфікації слід розглядати як процес розвитку та поглиблення компетентності.


Професійна компетенція - це одна з найважливіших складових особистості фахівця. В даний час підготовці кваліфікованих працівників у системі освіти приділяється велика увага.

В останні роки в дошкільних установах збільшився приплив людей, які не мають спеціальної освіти. Невисока заробітна плата, велика відповідальність за здоров 'я дітей, збільшення кола обов' язків не сприяє поповненню штату працівниками з високим рівнем професіоналізму. Впровадження нових ФМР в освіті потребує присутності як у школах, так і в дошкільних освітніх закладах людей, які мають високі професійні компетенції, для формування яких існує розвинена мережа післявузівської спеціальної підготовки.