Пояснювальна записка: розділи та зміст

Неодмінним атрибутом фінансової звітності є пояснювальна записка, яка складається за різними документами і має основною метою більш докладно і детально розкрити відомості, що пояснюють облікову діяльність підприємства або організації. Її зміст та обов "язковість подання передбачені п. 5 ПБУ 4/99. Як правило, зміст записки включає деякі додаткові дані: таблиці, графіки, діаграми, які дозволяють зацікавленим особам найбільш точно і об 'єктивно оцінити господарську діяльність підприємства або організації.


Відповідно до встановленої практики, пояснювальна записка не надається малими підприємствами, які не зобов 'язані здійснювати обов' язковий аудит бухгалтерської звітності.


Подана до конкретного терміну пояснювальна записка до бухгалтерського балансу повинна містити такі відомості, розподілені за розділами.

1. Загальна інформація про підприємство повинна містити відомості про:

- організаційній формі цієї юрособи та її назва;

- фактична і юридична та адреса;

- кількість працюючих співробітників на звітну дату та їх середньорічну чисельність;


- найменування, структуру і склад керуючих та виконавчих органів;

- інформацію про засновників компанії або організації;

- величину статутного капіталу;

- наявність ліцензій, час їх видачі;

- сума сплачених податків;


- відомості про аудитора.

2. Загальна характеристика облікової політики. У цьому розділі пояснювальна записка відображає правила обліку, що застосовуються на даному конкретному підприємстві, а також ті зміни, які вносилися до неї із зазначенням причин цих змін. Крім того, зазначаються всі ті підсумки, які настали в результаті внесених змін до методології облікової політики.

3. Дані про окремі активи відображаються за основними засобами підприємства, матеріальними запасами, кредитами, фінансовими вкладеннями та активами, внесеними в інвалюті.

Зокрема, такими даними є відомості про початкову величину вартості ОЗ та амортизаційні відрахування, про терміни корисної експлуатації, про нерухомість підприємства, що належить на правах власності, про методи оцінки ОЗ та активів підприємства, про рух матеріальних коштів, про заборгованості підприємства, про величину кредитів та терміни їх погашення, про вартість цінних паперів та активів та інші.

4. Аналіз прибутку пояснювальна записка відображає за видами діяльності підприємства або організації. Для такої оцінки спеціально ведеться розрахунок коефіцієнтів, які характеризують параметри ліквідності, рентабельності, фінансової діяльності, платоспроможності. При цьому пояснювальна записка до річного звіту обов 'язково повинна містити дані про наявність фінансових коштів у касі та на рахунках підприємства, величину понесених збитків та їх причини, не вчасно погашені позики, відомості про сплачені штрафи та інші санкції, аналіз загального фінансового становища організації або підприємства.

5. Інформація про баланс підприємства відображає в записці обсяг продажів, склад виробничих витрат та їх резервів, надзвичайні випадки господарської діяльності.


6. Пояснення до конкретних статей бухобліковості.

7. Оцінку загальної ділової активності підприємства, де зазначаються обсяги ринків, репутація організації, рівень виконання прогнозних параметрів розвитку підприємства та ефективності використання ресурсів.


8. Дані про зміну величини вступних залишків та їх причини.

9. Відомості про дочірні та залежні підприємства та організації з докладним викладом характеристики їх господарської діяльності.

10. Умовні факти - судові розгляди, в яких брало участь підприємство, гарантійні зобов 'язання, зобов' язання.


11. Інформацію про стан ведення спільної діяльності: цілі, сума вкладу в неї, види і кількість договорів, вартість активів, сума прибутку, інформація за спільними операціями та активами.

12. Відомості по сегментах надаються в тому випадку, коли підприємство або організація мають дочірні або залежні підрозділи або фірми.

13. Інформація про події, які відбулися після звітної дати та аналіз з причин і наслідків.

14. Дані про державну допомогу, якщо така надавалася. Тут вказуються її призначення, характер і величина, умови надання та підсумки використання.

15. Екологічні показники, що відображають величину впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище.

16. Інформація, що подається АТ, повинна включати відомості про кількість всіх типів акцій і дані про їх номінальну вартість.

17. Інформація, що підлягає відображенню згідно з ПБУ 18/02.

18. Відомості про припинювану діяльність.

19. Інші дані.

Правильне і повне подання даних у записці служить не тільки важливим елементом облікової політики, а й ефективним інструментом поглибленого аналізу діяльності підприємства з метою вироблення стратегії його перспективного розвитку.