Начальник планово-економічного відділу: кваліфікаційні вимоги, умови роботи, посадові обов 'язки та відповідальність

Начальник планово-економічного відділу - це відповідальна посада, яка потребує певного рівня кваліфікації, знань і навичок. Сутність і зміст цієї професії відображені в посадовій інструкції. Документ визначає права, обов 'язки та відповідальність такого співробітника.

Загальні положення

Посадова інструкція начальника планово-економічного відділу базується на таких загальних положеннях:


 • Посада належить до категорії керівних (менеджмент вищої ланки).
 • Претендент на посаду повинен мати вищу освіту в галузі економіки (або ж інженерно-економічну спеціальність).
 • Претендент на посаду повинен мати стаж роботи, що стосується планування у сфері економіки, від 5 років (або інший термін, встановлений потенційним роботодавцем).
 • Призначення та зняття працівника з посади проводиться генеральним директором підприємства.
 • Під час відсутності (відпустки, відрядження, лікарняного) начальника планово-економічного відділу заступник (або інша встановлена особа) виконує його обов 'язки і несе повну відповідальність, передбачену інструкцією.

Чим керується співробітник

Начальник планово-економічного відділу у своїй практичній діяльності повинен керуватися низкою документів. А саме:

 • законодавчими, нормативно-правовими, локальними актами, пов 'язаними з фінансово-економічною діяльністю;
 • організаційно-розпорядчими документами керівництва, що безпосередньо стосуються роботи відділу;
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • законодавством у сфері охорони праці;
 • санітарними нормами і технікою безпеки праці;
 • вказівками, дорученнями та рішеннями керівництва підприємства;
 • посадовою інструкцією.

Умови роботи

Посадовою інструкцією начальника планово-економічного відділу визначено умови роботи працівника. Ось основні положення:

 • Режим роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, прийнятими і встановленими в організації.
 • Якщо присутня службова необхідність, співробітник може виїжджати у відрядження.
 • Для оперативного вирішення робочих питань співробітнику може бути наданий службовий транспорт.
 • Тип зайнятості - повний робочий день.
 • Величина заробітної плати визначається кадровою політикою керівництва, якістю виконання посадових обов 'язків, досягнутими результатами, кваліфікацією та стажем співробітника.

Що повинен знати фахівець

Начальник планово-економічного відділу повинен володіти певними знаннями. А саме:

 • нормативно-правові акти щодо фінансово-економічної та господарсько-виробничої діяльності;
 • методичні матеріали щодо економіки підприємства;
 • стратегія розвитку підприємства;
 • перспективи подальшого розвитку галузі;
 • специфічні особливості організаційної структури підприємства;
 • поточний стан та тенденції розвитку ринку збуту;
 • організація розробки планів виробничо-господарської діяльності;
 • порядок складання бізнес-планів;
 • економічні стандарти та розрахунок показників діяльності підприємства;
 • організація статистичного обліку та документообігу;
 • методика економічного аналізу підприємства в цілому та його підрозділів окремо;
 • порядок визначення собівартості;
 • методика визначення економічної ефективності роботи підприємства;
 • розробка нормативів;
 • заходи щодо вдосконалення виробничого процесу;
 • вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі раціоналізації економічної діяльності підприємства;
 • економіка праці та управління;
 • технологія виробничої діяльності;
 • засоби комунікацій та обчислень;
 • трудове законодавство;
 • внутрішній трудовий розпорядок;
 • норми охорони праці.

Рівень професійних навичок

Професійні навички начальника планово-економічного відділу підприємства залежать від якості освіти та досвіду роботи. Рівні описано в таблиці.

Рівень професійних навичок


Опис

Без досвіду роботи на цій посаді

- вища економічна або інженерно-економічна освіта;

- впевнене володіння програмою "" 1С "";

- вміння аналізувати результати економічної діяльності;


- знання методів економічного аналізу;

- знання основ бухгалтерії та податкового обліку;

- досвід роботи у сфері економічного планування від двох років

З мінімальним досвідом роботи на цій посаді

- знання управлінського обліку;

- досвід у сфері бюджетування діяльності підприємства;


- досвід роботи провідним економістом або начальником планово-економічного відділу від одного року

З досвідом роботи на цій посаді


- навички розробки фінансових регламентів та впровадження їх у практичну діяльність підприємства;

- наявність досвіду складання докладних бізнес-планів;

- досвід роботи в невеликих організаціях з вузькою спеціалізацією;


- досвід роботи на цій посаді не менше трьох років

З значним досвідом роботи на цій посаді

- навички у побудові фінансових моделей та впровадження їх у практичну діяльність підприємства;

- досвід роботи у великих організаціях, що мають розгалужену мережу та складну організаційну структуру;

- навички в галузі автоматизації роботи планово-економічного відділу;

- краще знання іноземних мов для вільного спілкування та ведення ділового листування;

- додаткова освіта в бізнес-сфері (тренінги, курси, семінари тощо);

- досвід роботи на цій посаді не менше п 'яти років

Обов "язки

В інструкції позначені посадові обов 'язки начальника планово-економічного відділу. А саме:

 • керівництво роботою зі складання економічних планів;
 • очолення підготовки підрозділами підприємства планів за видами діяльності;
 • участь у розробці стратегії організації та адаптації її до зовнішніх умов, що змінюються;
 • керівництво складанням довгострокових і середньострокових фінансово-виробничих і комерційних планів;
 • доведення планів і наказів керівництва до підлеглих;
 • організація розробки техніко-економічних нормативів;
 • забезпечення складання висновків за проектами оптових цін;
 • керівництво проведенням економічного аналізу за видами діяльності;
 • керівництво розробкою заходів і методів ефективного витрачання капітальних вкладень;
 • організація контролю за виконанням планових завдань підрозділами організації;
 • підготовка перспективних пропозицій щодо розвитку підприємства;
 • розроблення методичних засад обліку та аналізу, а також техніко-економічного планування;
 • участь у розробці уніфікованих документів.

Що забезпечує співробітник

Начальник планово-економічного відділу повинен забезпечувати ряд параметрів роботи. А саме:

 • якісне та своєчасне виконання завдань підрозділу;
 • дисципліну в лавах підлеглих;
 • збереження звітних документів;
 • нерозголошення комерційної таємниці (включаючи персональні дані керівництва і співробітників підприємства);
 • забезпечення пожежної безпеки та належних умов праці співробітників відділу.

Права

У посадовій інструкції начальника планово-економічного відділу чітко прописані права працівника:

 • діяти від імені відділу та представляти його інтереси у взаємодії з іншими підрозділами підприємства;
 • встановлювати перелік обов 'язків підлеглих;
 • висувати пропозиції щодо поліпшення виробничої та фінансової діяльності організації;
 • запитувати та отримувати інформацію від структурних підрозділів;
 • висувати подання про призначення, переведення, заохочення, притягнення до відповідальності або звільнення співробітників;
 • брати участь у розробці проектів наказів, договорів та інструкцій;
 • взаємодіяти з керівниками інших відділів;
 • залучати фахівців з інших відділів до розробки фінансових, виробничих і комерційних планів;
 • візувати і підписувати плани, звіти та інші документи;
 • вести листування зі структурними підрозділами та сторонніми організаціями.

Службові взаємини

У процесі роботи начальник планово-економічного відділу вступає у взаємодію з представниками інших підрозділів підприємства. Дані взаємини описано в таблиці.

Суб 'єкт

Взаємодія

Конструкторсько-технологічний центр

- норми витрати матеріалів;

- скорочення втрат від невідповідності нормам і планам;

- витрати на технічне переоснащення

Відділ капітального будівництва

- дані про споживання електричної енергії;

- дані про витрати на ремонт;

- дані про витрати на капітальне будівництво

Бухгалтерія

- дані про ціни на сировину і матеріали;

- нерозпродані залишки товарів;

- залишки готової продукції, невідвантажені зі складу;

- послуги, надані за основними та супутніми видами діяльності;

- відомості про баланси підрозділів;

- відомості про цехову собівартість

Фінансовий відділ

- відомості про відвантажену продукцію;

- планові та фактичні відомості про доходи від оренди;

- рахунки-фактури;

- оперативні відомості про суму проданої продукції

Відділ збуту

- отримання відомостей про план виробництва за основними та супутніми видами продукції;

- дані про залишки готової продукції за останній місяць

Відділ управлінських технологій

- службові записки, що відображають невідповідність документації системі, прийнятій на підприємстві;

- надання проектів документів, що стосуються роботи відділу

Економісти цехів основного та допоміжних виробництв

- отримання звітів та пояснень щодо собівартості продукції;

- відомості про використання сировини і матеріалів;

- звітні дані про незавершене виробництво

Інженер з організації та нормування праці

- нормативи по заробітній платі;

- дані про трудомісткість випуску виробів

Відповідальність

В інструкції (посадовій) начальника планово-економічного відділу позначені рамки відповідальності працівника. А саме:

 • за невиконання або неналежне виконання посадових обов 'язків, подиктованих інструкцією та трудовим законодавством;
 • за правопорушення, вчинені в процесі професійної діяльності;
 • за заподіяння підприємству матеріальної шкоди;
 • за неякісне або несвоєчасне виконання інструкцій та наказів вищого керівництва;
 • за неправомірне використання службового становища в особистих цілях;
 • за надання недостовірної інформації про результати роботи ввіреного відділу;
 • за невжиття заходів щодо виявлення порушень техніки безпеки праці.

Оцінка роботи співробітника

Оцінка роботи співробітника здійснюється наступним чином:

 • Головний критерій оцінки - повнота і своєчасність виконання обов 'язків начальника планово-економічного відділу.
 • Безпосередній керівник оцінює результати і хід виконання роботи щодня, безпосередньо в процесі діяльності.
 • Періодична перевірка (не рідше, ніж раз на два роки) проводиться атестаційною комісією на підставі звітної документації.