Класичні Види Цінних паперів

Цінний папір - документ у письмовому вигляді, складений за затвердженою формою і має захист від підробки, який засвідчує собою майнові права, що настають при його пред 'явленні. Залежно від закріплюваних прав виділяють види цінних паперів.  


 Самі цінні папери визначають такі майнові права як право вимоги сплати зазначеної в ній грошової суми, передача майна тощо. Передача прав за цінними паперами неможлива без передачі самих документів.


 Основні види цінних паперів зводяться до наступних: облігація, державна облігація, чек, вексель, ощадний сертифікат, депозитний сертифікат, акція, банківська ощадкнижка на пред 'явника, приватизаційні папери.

Щодо суб 'єктів прав види цінних паперів розрізняють такі: іменні, пред 'явницькі, ордерні.

Іменні папери обов 'язковим реквізитом мають зазначення конкретної особи, якій належить цінний папір. Всі майнові права за нею належать тільки названій у ній особі. До них належать іменні акції, облігації, депозитні сертифікати тощо.

У цінних паперах на пред 'явника не вказують конкретну особу, а всі права на неї належать її фактичному власнику. До таких документів ставлячи виграшні лотерейні квитки, ощадні та банківські сертифікати на пред 'явника, облігації на пред' явника тощо.

В ордерних цінних паперах вказують особу, яка має право отримувати майнові права. Володар ордерного паперу може здійснювати ці права самостійно або призначити для цього іншу особу.

Сутність і види цінних паперів визначаються багатьма факторами. Насамперед потрібно знати, що у світовій практиці вони діляться на два великих класи: основні та похідні.

Основними називаються цінні папери, що визначають майнові права на певні активи (гроші, капітал, товар, майно, ресурси тощо). У свою чергу основні папери поділяються на більш конкретні підгрупи, якими є первинні і вторинні документи. Первинні засновані на активах, в які не включаються самі по собі цінні папери (закладні, акції, облігації, векселі тощо). Цінні папери вторинного порядку випускаються на базі первинних і є документами на цінні папери (такі як депозитарні розписки, варранти тощо).


Існує безліч різновидів цінних паперів, які відрізняються за закріпленими за ними правами власників і емітентів. У зв 'язку з цим виділяють класичні види цінних паперів.

Вексель - грошове зобов 'язання боржника у письмовій формі про повернення боргу, яке законодавчо регулюється вексельним правом.

Акція - це одиничний внесок у початковий статутний капітал, що формується акціонерним товариством, з витікаючими правами і правилами.

Облігація - боргове зобов 'язання одиничного характеру, яке полягає в гарантуванні повернення грошової суми після закінчення певного юридично терміну зі сплатою певного доходу або без неї.

Коносамент - контракт міжнародної форми, укладений на перевезення вантажу, які засвідчує навантаження вантажу, його перевезення та право на отримання. 

Банківський сертифікат - свідоцтво про ощадний (депозитний) внесок коштів у банк, при якому останній зобов 'язується виплатити цей вклад із встановленими відсотками через визначений за договором термін.

Чек - доручення чекодателя в письмовій формі банку виплатити чекоотримувачу певну документально суму грошей.

Депозитивний сертифікат - документ, який собою засвідчує право власників на суму вкладу, яка була внесена в банк, і права власника сертифіката на видачу в прописаний термін суми вкладу і відсотків за ним.

Приватизаційний чек - цільовий державний цінний папір, необхідний для передачі об 'єктів приватизації (часток, акцій, майна) громадянам. 

Ці види паперів є найпоширенішими в практиці.